Krst

O krst dieťaťa (0-5 rokov) žiadajú rodičia v kancelárii Kostola Ducha Svätého cez úradné hodiny. Ak bývajú v mimo bratislavskej farnosti, musia priniesť tlačivo „Prepustenie ku krstu“ z farského úradu, kde bývajú. Okrem toho prinesú kópiu rodného listu dieťaťa.
Pri nahlásení krstu sa vypíše „Záznam o nahlásení krstu“, kde nadiktujú potrebné údaje o dieťati, o sebe a o krstných rodičoch.
Krstným rodičom má byť pobirmovaný katolík vo veku minimálne 16 rokov, ktorý je schopný prijať Eucharistiu. Ak je zosobášený, má žiť v usporiadanom kresťanskom manželstve.
Krstíme každú nedeľu – okrem prvej nedele v mesiaci – vždy po skončení farskej omše (cca 12:00) v Kostole Ducha Svätého.
Poučenie pre rodičov a krstných rodičov býva druhú a štvrtú sobotu v mesiaci o 9:00 v Kostole Ducha Svätého.
Je možné požiadať aj o krst vo farskom kostole sv. Kozmu a Damiána.


Manželstvo

O manželstvo žiadajú snúbenci v kancelárii Kostola Ducha Svätého cez úradné hodiny. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v bratislavskej farnosti, musia priniesť „Licenciu na sobáš“ z farského úradu ženícha alebo nevesty (stačí jeden z nich). Úmysel uzatvoriť manželstvo musia oznámiť minimálne 3 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša.
Pri nahlásení sobáša vyplnia s kňazom sobášnu zápisnicu. Okrem toho prinesú krstné listy, ktoré majú byť najviac 3 mesiace staré a prinesú tiež vyplnenú a opečiatkovanú civilnú zápisnicu z Miestneho úradu Karlova Ves.
Sobášime ľubovoľnú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia v čase medzi 9:00 a 16:30 v obidvoch kostoloch (Kostol Ducha Svätého, farský kostol).

Od roku 2017 prebieha príprava na sviatosť manželstva vo farnostiach bratislavskej arcidiecézy v jednotnom formáte. Všeobecné informácie o témach prípravy nájdete na stránke domanzelstva.sk. V našej farnosti je kurz v rozsahu piatich stretnutí.

Zimný kurz prípravy na manželstvo v našej farnosti začína v stredu 15. januára 2020 o 18:00 v spoločenskej miestnosti v Kostole Ducha Svätého, ďalšie stretnutia tohto kurzu sú následne 22. januára, 29. januára, 5. februára a 12. februára vždy v čase od 18:00-21:00.

Maximálny počet párov je 12. Preto je potrebné sa prihlásiť cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR do pondelka 13. januára 2020.


Príprava na krst, spoveď a prvé sväté prijímanie – školopovinné deti

Príprava prebieha na školách v rámci vyučovania náboženskej výchovy. Sviatosti sú deťom vyslúžené vo veľkonočnom období.


Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, Eucharistia) – starší ako 14 rokov

Prihlasovanie – cez letné prázdniny (júl, august) v kancelárii Kostola Ducha Svätého alebo v sakristii po večernej omši.
Príprava – formou týždňových stretnutí s kňazom alebo katechétom počas školského roka v Kostole Ducha Svätého.
Sviatosti sú vyslúžené na Veľkú noc.


Sviatosť zmierenia (spoveď)

Spovedáme v pracovných dňoch cca 30 min pred svätými omšami. Ak je to možné, spovedáme aj počas večernej omše. V prvopiatkovom   týždni spovedáme vo štvrtok a piatok už od 17:00, počas omše aj počas adorácie.


Vysluhovanie sviatostí chorým (sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, Eucharistia)

Chorých a nevládnych navštevujeme každý prvý piatok v mesiaci doobeda alebo podľa individuálneho dohovoru. Nahlásiť chorých môžete kedykoľvek cez e-mail, telefón alebo osobne v kostole alebo v kancelárii.


Pohreb

Pochovávame len na starom dúbravskom cintoríne. Pri nahlásení pohrebu treba priniesť „List o prehliadke mŕtveho“. Prosíme, aby ste termín pohrebu dohodli najprv osobne s kňazom.


Zapisovanie úmyslov svätých omší (intencií)

V kaplnke Ružencovej Panny Márie a vo farskom kostole zapisujú úmysly kostolníci kedykoľvek. V Kostole Ducha Svätého zapisujeme úmysly v utorok po rannej omši a pred večernou omšou.